(bkz:)[assit]
Ascites, assit ya da asit kelime kökeni olarak şarap tulumu manasına gelen "askos" kelimesine dayanır.

Peritoneal kavitede 25 mililitreyi aşacak miktarda serbest sıvı gözlemlenmesi olarak tanımlanabilir.

En sık sebepleri arasında parankimal karaciğer hastalıkları, maligniteler ve kalp yetersizliği gösterilebilir.

Patofizyolojik olarak intravasküler ve ekstravasküler sıvı basıncı dengesinin bozulması neticesinde ekstravasküler sıvının anterior peritoneal kavitede yığılması şeklinde bir mekanizmadan bahsedebiliriz.

Bu bozulmanın başlıca üç ana sebebi vardır.
Birincisi portal hipertansiyon, ikincisi osmotik basınç düşüşü, üçüncüsü ise rezorpsiyon kapasitesine aşacak derecede sıvı üretimidir.

İlk ana sebebe yol açan durumlar olarak siroz, hepatik konjesyona sebep olan kky, konstürtif perikardit, inferior Vena kava sendromu, budd-chiari sendromu ve portal ben oklüzyonu örnek gösterilebilir.

İkinci ana sebebe yol açabilecek durumlar olarak nefrotik sendrom, protein kaybettiren enteropati, malnütrisyon gibi hipoalbüminemiye sebep olan durumlar örnek gösterilebilir. Yine siroz veya karaciğer yetmezliği de bu duruma sebep olur.

Üçüncü ana sebebe yol açabilecek durumlar olarak bakteriyel peritonit, tüberküloz, fungal enfeksiyonlar, parazit enfeksiyonlar, metastatik karsinomalar, primer mezoteliyoma, granülomatoz peritonit, vaskülitler örnek gösterilebilir. İyatrojenik sebepler olarak nişasta ve baryum bu duruma yol açabilir.

Klinik olarak grade 1 assit, grade 2 assit, grade 3 assit olarak üç grupta incelenir.

Grade 1 assit, sadece ultrasonografi ve BT ile görebileceğimiz hafif bir assittir. Grade 2 assiti muayenede saptayabiliriz, yer değiştiren matite ve lomber bölgede dolgunluk görülür. Grade 3 assit ise gözle görülür derecede bir assittir. Kelime kökeninde bahsettiğim şarap tulumu gibi bir karın görürüz karşımızda. Muayenede açıklığı yukarıya bakan bir matite alırız perküsyon ile. Palpasyonda ise ballotman görebiliriz.
Ayırıcı tanısı ve tedavisi ile ilgili bir şeyler de yazmıştım, resimler de eklemiştim ancak her ne eklesem entri kayboldu. Bu kadarını kurtardım.