atasoy müftüoğlu kitaplığı

atasoy müftüoğlu'nun hazırladığı, eleştirel soruşturmalar yaparak, bilgi biriktirmek için değil bilinç kazanmak için okunmasını istediği kitap listesidir. atasoy müftüoğlu'nun tavsiye ettiği kitaplara şu linkten ulaşabilirsiniz: http://atasoymuftuoglukitapligi.com/tum-kitaplar/
atasoy müftüoğlu'nun bu liste hakkındaki söyledikleri:
"bir bilinç merkezi oluşturmak

islam, bütün bir insanlığa, bütün halklara, bütün kültürlere hitap eden bir dilin, bilincin, ufkun, ahlakın, vicdanın, vizyonun adıdır. bu nedenledir ki, müslümanların islamı temsil sorumluluklarının boyutları evrensel bir çer­çeve içerir, içermek zorundadır. islami bilincin merkezinde tevhid inancı-düşüncesi ve hassasiyeti yer alır. müslüman gençler öncelikle kendi zamanlarının gerçekliğini bütün boyutlarıyla analiz etmek/çözümlemek durumundadır. bu noktadan hareketle gerçekliğin islami anlamda inşa edilmesi gibi büyük bir sorumluluk başlar. gerçekliğin islami anlamda inşa edilmesi, zamanı/toplumu/tarihi islami anlamlar/değerler/ya­pılar etrafında dönüştürmekle mümkün olabilir. bunun için yeni bir anlayış, yeni bir tasavvur, yeni bir yapılanma ge­rekir. her kuşak, daha çok kendi dönemine özgü duyarlılıklar, çözümlemeler, tanıklıklar geliştirmek, kendi zamanını dönüştürmek/etkilemek üzere yeni bir dil/bilinç inşa etmek zorundadır. genç kuşaklar sıradışı bir bilince/tavra/tarza/duruşa sahip olmadıkları takdirde, sıradan biri haline gele­rek, büyük sürünün, küçük bir parçası olurlar. hayatını, hayatlarını tek yoruma, tek isme, tek yazara/tek düşünüre/ tek bilgeye/arife ya da politik lidere kapanarak geçiren, bu yorumları ve isimleri dokunulmaz kılan, putlaştıran her­kes bu tercihiyle ancak bir kader kurbanı olabilir. tek yo­ruma ve tek isme kapanmak bir hiçliğe kapanmak gibidir.

genç kuşakların, özellikle de okuyan/yazan/düşünen/üreten/ sorumluluk alan kadroların en büyük düşmanı politik popülizmdir, dini popülizmdir, her tür popülizmdir. popülizmler herkesi bir biçimde düşüncesizleştirir, ahmaklaştırır, aptallaştırır. popülizmlerin herkes üzerinde telafi edilmesi zor, uyuşturucu benzeri etkiler uyandırdığı unutulmamalıdır. bütün bu nedenlerle, genç kuşakların bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendiren her tür çabayı, çalışmayı, eseri eleştirel ve seçici bir dikkatle, tevhidi bir duyarlılıkla takip etmeleri gerekir."
"özellikle genç kuşaklar tarafından eleştirel bir dikkatle okunmasını istediğimiz/önerdiğimiz kitapları niçin okumalıyız?
atasoy müftüoğlu
islam dünyası toplumlarının, türkiye örneğinde de izlenebileceği üzere, kapitalist/seküler/liberal/materyalist/pozitivist bir dünya görüşü ve hayat tarzı tarafından, sömürgeci müdahaleler yoluyla fethedildiği, kabul edilmesi, anlayışla karşılanması mümkün olmayan çok acı, çok korkunç bir gerçektir. bu fetihler yoluyla, kapitalist/seküler/ liberal/materyalist kavramlar/kurumlar/değerler belirleyi­ci hale gelmiş; islam ise, maalesef, bireysel bir dindar­lığa dönüştürülmüş, islami eğitim bireysel dindarlığın bilgisiyle sınırlandırılmış, islam kamusal alandan sürgün edilmiş, açıkça bir folklöre dönüştürülmüştür. bugün, bü­tün toplumlarda avrupamerkezci değerler/yorumlar/kültür/ yöntemler, tarih/medeniyet/bilgi/siyaset/ekonomi/estetik vb. evrensel referans noktası olarak alınmaktadır. içerisinde yaşadığımız toplumda, türkiyede, kur’anı kerim mutlak bir referans ve meşruiyet kaynağı değildir. bu toplumda her alanda seküler referanslar geçerlidir. bu durum, müslümanlar olarak, ne kadar romantik/nostaljik/düşsel/hamasi bir dil kullanırsak kullanalım, müslüman sayılar ne kadar çok olursa olsun; modern zamanları, şimdiki zamanları kaybet­tiğimizi gösterir. gerçek umut, gerçekleri görmekle baş­lar. bizler, son birkaç yıldır, sürdürmekte bulunduğumuz kitap çalışmalarıyla tarihsel anlamda yüksek bir farkındalık, yüksek bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. müslümanlara gerçeği söylemeye çalışıyoruz. bugünün ger­çekliğini bizler oluşturmuyoruz. bizler, anglo-sakson bir gerçekliğe maruz kalıyoruz. bu nedenle, bugünün ger­çekliğini anlamak, çözümlemek, yorumlamak, bugünün gerçekliğiyle yüzleşebilecek/hesaplaşabilecek yüksek nite­likli, çok yönlü, çok boyutlu, çok ufuklu kadrolar oluş­turmak, bu kadrolar aracılığıyla yürüteceğimiz zihinsel bir bağımsızlık mücadelesiyle, bugünün seküler gerçekliği­ni aşarak, kendi islami gerçekliğimizi oluşturmak, kendi değer ve referans sistemimizi insanlığın dikkatine sunmak istiyoruz. avrupa merkezli dil/düşünce/yorum/bilgi ve pra­tiklerin mutlak olmadığını, bunların sorgulanabilir ve reddedilebilir ideolojik kurgular olduğunu göstermek, yeni ve bağımsız bir model üretme iradesine ve bilincine sahip olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. tarihsel çapta bir farkındalığa sahip olmadığımız takdirde, tarihsel çapta dönüş­türücü bir bilince sahip olmadığımız takdirde, tarihsel çapta siyasal bir dayanışmayı gerçekleştirebilecek geniş ufuklara ve niteliklere sahip olmadığımız takdirde, modern zamanlar boyunca maruz bırakıldığımız ve halen devam etmek­te olan ontolojik ve epistemolojik emperyalizme maruz kal­maya devam edeceğiz."
"bilgi biriktirmek üzere okumuyoruz
atasoy müftüoğlu
küresel çağda yaşıyor olmak, eleştirel anlamda, küresel bir dikkate, bilince, ufka, vizyona, misyona, sorumluluğa, ilgi ve merak’a, hayret’e, zihinsel/düşünsel/kültürel bi­rikime sahip olmayı gerektiriyor. gerçek böyleyken, biz müs­lümanlar, küresel çağda taşralı varoluşlara saplanıp kalmış olarak, eski sorunlarla, eski tartışmalarla, eski yaklaşım­larla, anlam-değer-nitelik-içerik-ufuk üretmeksizin, yal­nızca parçalanma-çatışma üreterek hayatlarımızı tüketiyo­ruz. bu durum, zihinsel-ruhsal-ahlaki bir mahrumiyete ve sınırsız bir kısırdöngüye işaret eder. bu kısırdöngü sebe­biyle bizler, içerisinde yaşadığımız tarihsel dönemin hiç bir alanda failleri değiliz, aktörleri değiliz, öznesi de­ğiliz. taşralı varoluşlara saplanıp kaldığımız için zaman ve mekanı etkileyen/dönüştüren her hangi bir etkinlikte bulunmuyoruz.

bu noktadan hareketle, eleştirel ve seçici bir dikkatle bütün kültürleri, kültür hareketlerini takip etmeye çalı­şıyor, tarihsel bir farkındalığa ulaşmak istiyor, tarihsel sorgulamalar yapmak, bu sorgulamalar etrafında entelektüel/ muhalif bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. takip ettiğimiz, önerdiğimiz, tartıştığımız kitapları, ansiklopedik/akademik bilgiler biriktirmek üzere değil, her hangi bir sıralama­ya tabi tutarak değil; tahakküm üreten, dokunulmaz kılınan, mutlaklaştırılan, modern/seküler/liberal/demokratik ontololojiyle/epistemolojiyle hesaplaşabilecek bir bilince/üret­kenliğe sahip olmak üzere okuyoruz."

içerik kuralları - iletişim