roma hukukunun sınıflandırılması

roma hukukunun sınıflandırılması
1) uygulama alanı bakımından; roma hukuku uygulama alanı bakımından 2’ye ayrılmaktadır. roma medeni kanunu olarak geçen ve roma yurttaşlarına uygulanan ıus civile ve yabancılar hukuku anlamında olup farklı kökenden gelenlere uygulanan ıus gentium’dur.
2) yaratıcı kaynaklar bakımından; roma hukuku’nda hukuku yaratan güçler bakımından ikiye ayrılmaktadır. ıus civile ve ıus honororium (ıus praetorium)
burada ıus civile kavramı, ıus civile-ıus gentium ayrımındakinden farklı bir anlamdadır. yabancılara uygulanan kavimler hukuku (ıus gentium) karşısında ıus civile yalnızca örgütlenmiş roma halkına roma yurttaşlarına uygulanan hukuktur. oysa, ıus civile ıus honorarium ayrımı hukuku yaratan güçler bakımından yapılmaktadır. bu bakımdan ıus honorarium karşısında ıus civile kaynağı halk olan hukuku ifade eder. bir başka deyişle halk meclislerinin kararlarına yani kanunlara (lex) örf ve adete ya da bunlara benzer bir hukuk kaynağına dayanan hukuku ifade etmektedir. ıus honorarium ise resmi bir makamın koyduğu hukuk anlamındadır. magistralarca yaratılan hukuk kurallarının tümünü ifade etmektedir.
ıus honaroriumun ıus civile karşısında 3 fonksiyonu vardır.
1) ıus honaroriumun ıus civile’yi ayrıntıları bakımından açıklayıp uygulanmasını sağlayarak ona yardımcı olması,
2) ıus honaroriumun ıus civile tarafından düzenlenmemiş konularda kurallar koyarak bu hukuk sisteminin boşluklarını doldurması ve onu tamamlaması
3) ıus honaroriumun ıus civilenin artık gereksinmelere karşılık vermeyen kurallarını değiştirmesi ve düzeltmesidir
4) konu bakımından: ıus privatum (özel hukuk) ve ıus publicum (kamu hukuku) olarak ikiye ayrılmaktadır.
kamu hukuku roma devletini ilgilendiren hukuk kurallarından, özel hukuk ise kişilerin ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır.

içerik kuralları - iletişim