seksopsikososyoekonopolitikofilozofik vaziyyetler – Tıbbiyeli Sözlük
yazarların yeryüzünde konuşlandığı seksüel, psikolojik, içtimâî, iktisâdî, siyâsî, filozofik lokasyonlar ve evrene bakışları bakımından aldıkları vaziyyetlerdir.

jungian klasifikasyon tabanında personalitem: entj
esas hâl: anti-toplumcu liberter kişilik.
tradisyonel iki boyutlu politik kompassta horizontal doğrultuda içtimâî lokasyonum: aşırı sağcılık/radikal sağ, anti-eşitlikçilik ve antropolojik/bilimsel ırkçılık.
vertikal doğrultuda içtimâî lokasyonum: ekstrem bireycilik, devlet-kolektivizm-komünizm-sosyalizm-demokrasi-parlamento karşıtlığı, individüalistik anarşizm, liberteryenizm.
iktisâdî pozisyonum: serbest ve acımasız rekabetçi piyasa etrafında özel bir form laissez-faire kapitalizmi. özel şirketçilik, anti-korporatizm.
seksüel oryantasyon: 0 heteroseksüelite.
gender koherans: erkek-uyumlu. anti-disforik anti-transseksüelite.
gender politik: ahlâkî seksizm, paternal-dominant maskülizm, erkek-üstün natürün kabûlü, anti-feminizm.
dinî/teolojik perspektiflerim: dinsizlik, agnostisizm.
felsefî tradisyonum: analitik felsefe.
adisyonel filozofi: anti-scientism, anti-evolüsyonalizm, anti-pozitivism, lojistik ve matematiksel konservatizm, anti-hümanizma, ahlâkî realizm ve otoriteryenizm, bireyci totalitarizm.
ek bulgu ve meyiller: seksüel ve fiziksel sadizm, konsent tabanlı işkence eğilimi, gramer nazi, okb.

dikkate değer bazı iddialar:
- fiziksel işkencenin suç dâhilinden çıkarılması ve suçun bedeli olarak kabûl edilmesi.
- îdâmın ancap ortamda kabûl edilmesi.
- sjw ve politically correct içeriklerle mücâdele edilmesi.
- yargı dâhil tüm devlet tahakkümünün azaltılıp desantralize edilmesi.
- konsent (rüşd) yaşının popülasyonların çoğu için düşürülmesi ve nihâyetinde bireyci perspektife büründürülmesi. kimi individüal case'lerde 12-13 yaşa dek girişilebilecek seksüel faaliyetlerin ahlâkî kabûl edilmesi.
- kürtajın embriyo vaktinden gayriahlâkîliği
- free-speech maksimizasyonu, negatif özgürlük. dark humor'un desteklenmesi.
- çocuk bakımına dair zorunlu aşıların gayriahlâkîliği gibi birkaç spesifik liberteryen detay.
- ensestin ahlâkîliği
- bireysel silahlanma ve uyuşturunu kullanımının serbest bırakılması
- vicdânî ret hakkı.
- rasyal klasifikasyonun ve ırkçılığın bilim ve tabâbette pratik olarak kullanılması.
- insanların alınıp satılmasına yönelik yasaların gevşetilmesi, insan pazarının oluşturulması.
- rızaya dayalı kadın alım satın piyasasının genişletilmesi ve rıza göstermiş kadınların gerekli ücretleri liberteryen prensiplerde ödenmek sûretiyle kadınların fizikî, seksüel ve mental, çeşitli işlerde kullanılması.
- organ bağışına alternatif olarak organ satışlarının legal platforma getirilmesi. böbrek, sperm... pazarlarının oluşturulması ve bunların herkese açık olması.
- özel mülkîyet ve beden mülkîyetinin konsent dâhilinde her şartta proteksiyonu.
- fikri ve entelektüel mülkîyet hususunda liberteryen camiâ içindeki rothbardian çürük fikirlerle mücâdele.
- klasik devletçi eğitimin ve perennializmin yok edilmesi.
- resmî tarihin haraplandırılıp bertaraf edilmesi.
- vergilendirmelerin yok edilmesi.
- çocukları kirâya verebilme hakkı.
- sosyal darwinian görüşün pratiği.
- transhümanizmin savunusu ve teknolojinin o yönde kullanılması.
- non-aggression principle ve konsent bazlı akdî formasyonlar gibi en temel ilkelerin ihlâline karşı katı tavır, suça tahammül gösterilmemesi, gerektiği yerde fiziksel işkenceye başvurulması.
- neticede birey-birey interaksiyonları için genişletilip holistik mediada unifye edilmiş, lojistik-matematiksel bir normatif ahlâkî kuramın geliştirilmesi ve agoristik evren idealine ulaşılması.