traube alanı – Tıbbiyeli Sözlük
Traube sınırları;
Xifoidden horizontal çizgi, ön aksiller hat, midklavikular hat, kosta alt yayı
Normalde timpan ses alınır dalak 2 kat kadar büyürse Traube de matite alınır
Fm'nin ve dahiliye sözlülerinin olmazsa olmazıdır.Normalde timpan ses alınır.Matite alınması patolojiktir ve matitenin en önemli sebebi de splenomegalidir.Çok nadiren sol kolon fleksura tümörleri,mide büyük kurvatura tümörleri veya plevra maligniteleri de traube alanında matite alınmasına neden olabilir.
"traube aralığı", "traube üçgeni" ya da "traube'nin semilunar timpanik bölgesi" gibi adlandırmaları olan bölge. ancak bölge tümüyle üçgen ya da semilunar şekilli olmadığından, üçgen ya da semilunar bölge şeklinde ifâde edilmesi tam olarak doğru değildir. "aralık" da aslında iki referans arasındaki alana verilen addır; ancak traube alanının referansları iki tâne değildir, o nedenle "traube aralığı" kullanımı da çok doğru değildir. terminoloji açısından en doğru kullanım, basitçe "traube alanı" ya da "traube bölgesi"dir.

traube alanı, fiziksel muayenede yüzeyel olarak tespit edilir. asimetriktir, solda bulunur. dokuz karın bölgesi sistemine göre sol hipokondriyumda yer alır. processus xiphoideus'tan (yaklaşık olarak T9-T10 seviyesinden) alınan horizontal hat, lateralde sol ön aksiller hat ve sol inferior kostal ark arasında kalan bölge, traube alanı'nı verir. ksifoidden çizilen çizgi yerine, sol ac alt kenarı ya da 6. kosta da kullanılabilir. bâzı kaynaklarda traube alanı, sol midklaviküler hat ve sol midaksiller hat arasında gösterilir. anatomik olarak sınırlarını da superiorda sol akciğer alt kenarı ve kalp, inferiorda kostal kenar, letaralinde dalak anterior sınırı ve medialinde karaciğer sol lobu oluşturur.

traube alanında bir patoloji olmadığında, mide dolu olmadığında ve derialtı yağ kitlesi fazla olmayanlarda perküsyonla timpanik ses alınır. morbid obezlerde traube alanından muayene zorlaşır. traube alanında perküsyon ekserîyetle medialden laterale doğru nizâmî bir biçimde yapılır; böylece dalak matitesinin başladığı yer daha iyi tespit edilir. normalde dalak matitesi küçük bir alan kaplar. traube alanının lateralinde, midaksiller hat üzerinde 9-11. kostalar arasındadır. traube alanında matite alınmasının en sık sebebi splenomegalidir; ancak her dalak büyümesi traube alanına uygulanan perküsyon ile tespit edilemeyebilir. splenomegali'nin traube alanına perküsyon yapılarak tespitine dâir yapılan sistemik değerlendirmelerde bu işlemin sensitivitesi -67, spesifitesi -75 civârında çıkmıştır. hasta yemek yemeden gelirse muayene daha doğru değerlendirilir. perküsyon, dalak palpasyonu ile kıyaslandığında sensitivite açısından daha başarılı, spesifite açısından başarısızdır. o nedenle hem perküsyonun hem de palpasyonun birlikte ve uyumlu olarak değerlendirilmesi önemlidir. dalak büyümelerinde traube'nin dış tarafından itibâren alan kapanmaya başlar. traube alanının tümüyle kapanması için dalağın 2-3 kat büyümesi gerekir. dalak büyüdüğünde genellikle her yöne genişler; o nedenle yukarıya doğru da matite aranmalıdır. yukarıya doğru yapılan perküsyonda matite kesiliyorsa, matite nedeninin splenomegali olma ihtimâli düşer. bunu değerlendirirken kalp matitesine de dikkat edilmelidir.

dalak patolojisi düşünüldüğünde muayenenin hastanın sağına yatırılıp sol kolunu da başının üstüne alması bâzı hastalarda muayeneyi kolaylaştırabilir. bu pozisyonda (sağ lateral dekübitus) hastada nixon bulgusu aranır. sol kostal marjinin tam ortasından perküsyon başlanır ve dik olarak devâm edilir. matite seviyesi 8 cm'i geçtiğinde splenomegali düşünülür.

traube alanını ilk kez, 1868 yılında alman patolog ludwig traube (1818-1876) târif etmiştir. traube alanının ilk kullanımı, matitenin en sık nedeni olan splenomegali değil; plevral hastalıklarla pnömoninin ayrımı için olmuştur. traube alanı'ndaki matitenin tek patolojik nedeni splenomegali değildir. plörezide ve sol ac plevral efüzyonunda traube alanında matite saptanabilirken, pnömonide/konsolidasyonlarda timpan ses alınmaya devâm edilir. trabe alanında çevre dokulardan gelen büyümeler ve kitleler de matiteye sebep olur. bunlar torakal-plevral, abdominal (kolon, mide, karaciğer, böbrek...) kaynaklı olabilir. perikarditler, perikardiyal efüzyon, fundik tümörler, karaciğer sol lob büyümeleri-hepatomegali, kardiyomegali, sol kolon ve böbrek kitleleri, kolonun aşırı dolu olması da traube alanında matite nedeni olabilir.

traube alanında castell noktası adı verilen özel bir nokta bulunur ve buradan da splenomegali aranır. normal perküsyona ve nixon bulgusuna göre splenomegaliyi yakalama başarısı daha yüksektir. hasta supin pozisyonda iken derin inspirasyonla sol ön aksiller hat üzerinde traube alanı'nın en alt ucundan perküsyona başlanır. 8. ve 9. interkostal aralıklarda, derin inspirasyonda matite alınması splenomegali lehine bir bulgudur ve buna castell bulgusu denir.

görsel